godaddy analytics
 生意買賣,生意頂讓,生意轉讓 - 致富商機 為你致富 - 業務詳細資料 (ID=723)

代  號: sfoodn 
行  業: 小食生意轉讓
業務名稱: 尖沙咀大牌甜品 (推介指數:)
業務簡介:
大牌

頂讓 生意買賣 生意轉讓 生意頂讓 買賣生意 香港商機 創業
頂手 業務轉讓 公司買賣 商舖租售 業務推廣 代領牌照 buy business大牌 酒牌
地  點: 尖沙咀
建築面積: 1000呎
叫  價: $658,000
參考營業額 (每月港幣): $300,000
參考利潤 (每月港幣): $100,000
參考回本期: 7 個月
出讓原因: 健康理由
負責顧問: Frances-生意買賣部
聯絡電話: 540-16-288
   
上一頁