godaddy analytics
 生意買賣,生意頂讓,生意轉讓 - 致富商機 為你致富 - 業務詳細資料 (ID=658)

代  號: bfood036tst 
行  業: 餐廳生意轉讓
業務名稱: 尖沙咀西餐廳轉讓(已售) (推介指數:)
業務簡介:
食街持大牌西餐廳 口碑良好
位於商住區食街地區及近地鐵站,多駕車人仕特意到訪

頂讓 生意買賣 生意轉讓 生意頂讓 買賣生意 香港商機 創業
頂手 業務轉讓 公司買賣 商舖租售 業務推廣 代領牌照 buy business
地  點: 尖沙咀
建築面積: 550呎
叫  價: $298,000
參考營業額 (每月港幣): $120,000
參考利潤 (每月港幣): $20,000
參考回本期: 15 個月
出讓原因: 無暇管理
負責顧問: SKY-生意買賣部
聯絡電話: 540-16-288
   
上一頁