godaddy analytics
 生意買賣,生意頂讓,生意轉讓 - 致富商機 為你致富 - 業務詳細資料 (ID=6)

代  號: petshop002tm 
行  業: 寵物生意轉讓
業務名稱: 屯門寵物美容頂讓
業務簡介:
區內高檔寵物店,服務多元化,設備完善,
持漁農署發出正式牌照,
包括售賣貓狗糧、藥物護理品、及寵物美容服務

頂讓 生意買賣 生意轉讓 生意頂讓 買賣生意 香港商機 創業
頂手 業務轉讓 公司買賣 商舖租售 業務推廣 代領牌照 buy business
地  點: 屯門
建築面積: 400呎
叫  價: $278,000
參考營業額 (每月港幣): $55,000
參考利潤 (每月港幣): $15,000
參考回本期: 19 個月
出讓原因: 無瑕打理
負責顧問: SKY-生意買賣部
聯絡電話: 540-16-288
   
上一頁